Mijn TCOI

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit van zorg betekent niet alleen genezen van ziekte, maar vooral het bieden van goed advies en een vertrouwensrelatie met uw zorgverlener. Zoals hierboven ook aangegeven wordt ernaar gestreefd om u zoveel mogelijk in staat te stellen zelf de regie over uw leven te houden. Uw ervaring in het contact met CARDION/ZGT moet u vertrouwen bieden. Het gevoel dat u door de juiste personen met de juiste vaardigheden en kennis geholpen bent. Daarom vinden we het belangrijk uw terugkoppeling te krijgen. Ook het personeel onderling wordt gestimuleerd feedback op elkaars handelen te geven. Dat kan alleen als de sfeer op de werkvloer veilig is en mensen elkaar vertrouwen. Dit zal dan merkbaar zijn in de wijze waarop u de zorg beleeft.

Kwaliteit en veiligheid en uitkomsten van zorg zijn niet eenvoudig te meten. Om complicaties tot een minimum te beperken worden deze nauwkeurig geregistreerd en besproken in het team. Landelijk gevalideerde kwaliteits- en uitkomstindicatoren worden periodiek geëvalueerd en geregistreerd via de IGJ, het Veiligheid Management Systeem (VMS) en de Nederlands Hart Registratie (NHR). Verbeterpunten worden opgenomen in ons verbeterplan dat ook periodiek geëvalueerd wordt op voortgang in een zogenaamde PDCA cyclus. Op die manier hebben we bijvoorbeeld het aantal pacemakercomplicaties in ZGT van jaar tot jaar tot ruim onder het landelijk gemiddelde kunnen brengen.

Bij de werving en selectie van medewerkers wordt het vermogen om samen te werken en transparant en kritisch naar het eigen handelen te kijken zwaar gewogen. Medewerkers moeten zowel qua gedrag als in persoon passen bij de visie en doelstellingen van onze organisatie. Competenties en bekwaamheden worden gevolgd via een Leer Management Systeem (LMS). Van de cardiologen wordt verder verwacht dat zij werken aan een Persoonlijk Ontwikkel Plan. Alle cardiologen nemen deel aan intervisie via het Individueel en Groeps Functioneren Medisch Specialisten (IFMS/GFMS) en zijn geschoold in Good Clinical Practice (GCP). Om optimaal in staat te zijn jonge professionals op te leiden volgen alle cardiologen daarnaast het Teach the Teacher curriculum.

CARDION heeft een kwaliteitsfunctionaris aangesteld om de kwaliteit en veiligheid continu te controleren. De Commissie Kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie toetst de kwaliteit en veiligheid bij CARDION en in ZGT elke 5 jaar aan de vigerende veldnormen.