Mijn TCOI

Over CARDION

Waar staan wij voor

De cardiologen van CARDION voelen zich verantwoordelijk voor de regionale kwaliteit en veiligheid van de cardiologische zorg in de meest brede zin van het woord. Van hoog complex tot laag complex. Dat omvat zowel screening, preventie en advies als meer spoedeisende diagnostiek en behandeling bij acute problemen.

Uitgangspunten daarbij zijn niet alleen deskundigheid, professionaliteit en samenwerking, maar ook de menselijke maat en een holistische benadering. Op die manier wordt getracht iedereen de best passende oplossing te bieden. Er wordt daarbij gestreefd naar het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plek. In de eerste lijn als dat kan en in het ziekenhuis als dat moet. CARDION wil daar aan bijdragen door niet alleen in het ziekenhuis zorg te leveren, maar ook daarbuiten.

Om nu en in de toekomst kwalitatief goede zorg te kunnen bieden is kennis delen en kennis ontwikkelen onontbeerlijk. Samen met partners uit de industrie en het professionele veld werken we aan opleiding, onderwijs en onderzoek via onder meer ons Twents Cardiologisch Onderwijs Instituut (TCOI).

Patiënten

Als patiënt moet u kunnen rekenen op de deskundigheid en de toewijding van onze mensen, maar dat is niet genoeg. Zorg is teamwork. De professionals van CARDION kunnen meerwaarde creëren door goed samen te werken en u centraal te stellen. Dat merkt u bijvoorbeeld goed op de Eerste Hart Hulp en fasttrack poliklinieken (hier kunt u in een dagdeel een volledig onderzoekstraject, diagnose en beleidsvoorstel verwachten). Daarbij wordt continu de kwaliteit van onze zorg in de gaten gehouden, geeft men elkaar feedback en zoekt men elkaars hulp. Als organisatie streeft CARDION voortdurend naar de beste ondersteuning vanuit ZGT, maar ook naar samenhang tussen verschillende specialismen binnen ZGT. Op die manier wordt u snel duidelijkheid en een behandeladvies geboden. Uw huisarts wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de resultaten van de onderzoeken en het ingezette behandeltraject.

Zorgpartners

Omdat de organisatie van goede zorg veel afstemming vergt stelt CARDION als prioriteit om invulling te geven aan bestuurs- en beleidsposities binnen het ziekenhuis en mee richting te geven aan het kwaliteitsbeleid en aan de positie van ZGT in de regio. Maar CARDION ziet ook haar verantwoordelijkheden buiten het ziekenhuis. De toenemende zorgkosten vragen om een herverdeling van zorg. Met “de juiste zorg op de juiste plek” is een beweging ingezet van laag complexe zorgactiviteiten uit het ziekenhuis naar de eerste lijn. Het is niet vanzelfsprekend dat die zorg zomaar kan verschuiven. Capaciteit en expertise moeten mee verschuiven. CARDION biedt daarom onderwijs voor niet cardiologische zorgprofessionals en ziet mogelijkheden voor samenwerking met o.m. huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen in de eerste lijn en voor eerstelijns diagnostiek. Graag komt CARDION met u in gesprek wanneer u, op cardiovasculair terrein, een initiatief wenst te ontwikkelen op het gebied van zorgsubstitutie van 2e naar 1e lijn.

Klanten

Via onze stichting Cardioservice ZGT en het TCOI bieden we mogelijkheden voor onafhankelijke keuringen, voor advies en voor de uitvoering van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Onze keuringsrapporten zullen we snel delen met de opdrachtgever, maar uiteraard kunt u deze altijd eerst inzien, corrigeren of blokkeren. De functiedifferentiatie in onze groep heeft geleid tot grote specifieke expertise op enkele topics in de farmazorg. Ook bestuurlijk en beleidsmatig is binnen CARDION voldoende ervaring aanwezig om u van advies te kunnen dienen. Onze researchprofessionals tenslotte hebben ruime ervaring en logistiek opgebouwd om tal van klinische trials te kunnen ondersteunen en uitvoeren. CARDION is lid van WCN en al onze medewerkers zijn GCP getraind.